Intézményeink

Intézmény neve:

       Balkányi Református Egyházközség Szociális és Gondozási Központja

Székhelye:                    4233. Balkány, Benedek u.5.           Tel./Fax: 06-42-561-106

Telephelye:                  4233. Balkány, Rákóczi u. 3.           Tel./Fax: 06-42-361-442

Vezetője:                   Papp-Horváth Anikó Erzsébet

 

 

Működésének kezdete:

2012. január 1.

 

Intézmény alaptevékenysége, feladatellátása, működési területe intézményegységenként:

 • Házi segítségnyújtás  

 

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

 

 • Nappali szociális ellátás, idősek klubja 

 

 • Szociális étkeztetés  

 

 • Támogató szolgáltatás 

 

 • Tanyagondnoki szolgáltatás

 

 • Szenvedélybetegek nappali ellátása

 

Az ellátott tevékenységek leírása:

 

Étkeztetés

Azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a)      koruk

b)      egészségi állapotuk

c)      fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d)      szenvedélybetegségük, vagy

e)      hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás

Gondoskodik

 • azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
 • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
 • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik
 • azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Idősek nappali ellátása

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel a fenti meghatározott támogatásra szorul.

Az idősek napközbeni ellátás során az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

  • étkezés
  •  pihenés biztosítása
  •  lehetőség személyes tisztálkodásra
  •  személyes ruházat mosása, vasalása
  •  szabadidős programok
  •  segítség hivatalos ügyek intézésében
  •  közösségi együttlét

Az idősek napközbeni ellátását igénybevevők, csak az étkezésért fizetnek térítési díjat, ennek mértéke a jövedelem figyelembevételével kiszámított összeg.

 

Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnok különösen a tanyai körzetekben élő lakosság részére díjmentes szolgáltatási, szállítási, beszerzési és ügyintézési feladatokat lát el a lakosok igényeihez és szükségeihez igazodóan. Balkány Városban három tanyagondnok, három körzetben  látja el az alábbi feladatokat.

A tanyagondnok a rendelkezésére bocsátott vegyes használatú gépkocsival az alábbi  szolgáltatásokat végzi:

  • kisgyermekek (óvodások és alsós iskolások) szállítása,
  • kisegítő iskolások szállítása,
  • betegek orvoshoz szállítása a balkányi Egészségügyi Központba,
  • gyógyszer felíratása, kiváltása, eljuttatása a beteghez,
  • házi gondozásban való közreműködés,
  • személyszállítás vonat- és autóbusz csatlakozáshoz (ha tömegközlekedési eszközzel nem érhető el),
  • szolgáltatási tevékenység (bevásárlás, gázpalack-csere, háztartási készülék szervizbe szállítása stb.),
  • idősek étkeztetése, ételkihordás,
  • tanyakörzet kulturális, sport, szabadidős tevékenységének szükség szerinti szervezése,
  • közreműködés a lebonyolításban,
  • a települési infrastruktúra fenntartásával, működtetésével kapcsolatos utak, átereszek, villanyhálózat, víz, gáz, csatorna, telefon meghibásodásának jelzése,
  • információs, képviseleti feladatok ellátása,
  • könyvtári cserekönyvek szállítása idősek klubjába,
  • könyv- és videó kölcsönzés lebonyolítása,
  • kulturális események szervezése (bál, közösségi rendezvények, ünnepek, stb.).

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgálat feladata – az Szt. 65/C.§.- ának (3) bekezdésében meghatározottak alapján:

  • A Balkány, Szakoly, Biri településein valamennyi fogyatékos személy felkutatása
  • Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiénés, életviteli, életfenntartási szükségleteinek kielégítéséhez: így:
   •  alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
   • vészhelyzetek kialakulásának megelőzése, annak elhárítása,
   • otthoni felügyelet ellátása,
   • segítségnyújtás a higiénia megtartásában,
   • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében.
  • Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése.
  • Szállító szolgáltatáshoz való hozzájutás megszervezése pl.: szűrővizsgálatokra történő szállítás.
  • Egyéni és csoportos foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség – és képességfejlesztés megszervezése.
  • Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én-tudatának megerősítése.
  • Információs hálózat működtetése.
  • Érdekképviseleti szervezetekkel kapcsolattartás,
  • Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása.
  • Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése.

Szenvedélybetegek nappali ellátása:

  • Hivatalos ügyek intézésének segítése
  • Igény szerint meleg élelem biztosítása (nem kötelező elem)
  • Szabadidős programok szervezése
  • Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése
  • Munkavégzés lehetőségének szervezése
  • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése
  • Speciális önszerveződő csoportok támogatása
  • Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása

 

————————————————————————————————————————-